Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Як в Україні правильно визначити розмір моральної шкоди. Що приховує експертна організація і чому в суді легко опротестувати наявність моральної шкоди.

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза живих осіб > Як в Україні правильно визначити розмір моральної шкоди. Що приховує експертна організація і чому в суді легко опротестувати наявність моральної шкоди.

Українське законодавство визначає поняття моральної шкоди, однак чітко не прописує підходи щодо її визначення. Посилання на втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ є досить розмитим та не конкретним.

Уточнення щодо того, що шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у душевних стражданнях в зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів,  із знищенням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації дещо уточнюють приводи для проведення оцінки.

В будь якому разі для фахівця, який працює в даній сфері, є зрозумілим три речі, які є підставою для оцінки моральної шкоди:

  • протиправні дії іншої особи;
  • зміна стану здоров’я;
  • виявлення моральних страждань.

З першим пунктом все зрозуміло і експерти державних та приватних установ, які займаються визначенням розміру моральної шкоди його дотримуються.

Проблеми виникають саме з другим пунктом. Відповідно до визначення поняття з судово-медичної точки зору, фізичний біль, чи душевні страждання, якщо вони дійсно мали місце, мають відобразитися на стані здоров’я постраждалої особи.

А тепер саме цікаве. В Україні визначенням розміру моральної шкоди займаються психологи. Психологом може бути особа як з медичною, так і з педагогічною освітою, хоча другий варіант ми зустрічаємо набагато частіше.

І саме дана особа має надати оцінку медичним даним, які будуть взяті за основу при визначенні розміру моральної шкоди.

Простий приклад. Особа заявляє, що внаслідок протиправних дій – дорожньо-транспортної пригоди, їй спричинено моральну шкоду. При цьому в неї виявили декілька синців і вона стверджує, що дуже налякалася та не може спати. Інших медичних даних не має. Що робить психолог? Він бере за основу протиправні дії, тестує постраждалого і визначає, що той дійсно переживає з приводу даної події та встановлює наявність шкоди та її розмір.

Що робить звинувачувана сторона? Звертається до приватних судово-медичних експертів, які встановлюють, що скарги людини на поганий сон є лише скаргами, з приводу яких особа не зверталася за медичною допомогою та не лікувалася. Тобто мови про спричинення моральної шкоди взагалі немає.

Що робить суд? Відмовляє у визначенні розміру моральної шкоди взагалі.

Визначення зміни стану здоров’я є дуже важливим, адже на підставі цього ми взагалі можемо казати про спричинення моральної шкоди та визначати її розмір. В Україні переважна більшість психологів користується формулою Ерделевського. Дана формула одного часу навіть була включена до реєстру методик проведення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства Юстиції України, однак потім її виключили з обов’язкових та зробили рекомендованою.

Формула Ерделевського виглядає наступним чином: D = d * fv * i * c * (1 – fs)*р,
де: d – розмір компенсації презюмованої моральної шкоди, а інші коефіцієнти визначають як вину сторони та його майновий стан, індивідуальні особливості підекспертного та інші обставини. Саме розмір презюмованої моральної шкоди зазначений в вихідних таблицях Ерделевського, де доречі, там є шкода здоров’ю легкого, середнього та тяжкого ступеню. З усієї формули лише один коефіцієнт визначає саме психолог – це індивідуальні особливості підекспертного.

В наш Центр приватної незалежної судово-медичної експертизи України періодично звертаються представники звинуваченої сторони в справах, де визначали розмір моральної шкоди. І кожного разу ми маємо справу з Експертними дослідженнями, коли психолог виходить за межі своєї компетенції, намагаючись оцінити медичні документи, або взагалі їх не маючи. Це лише полегшує роботу судово-медичному експертові. Як результат – за рішенням суду розмір визначеної шкоди не приймають до уваги.

Одноосібна психологічна експертиза з визначення розміру моральної шкоди можлива лише в тому разі, коли з медичної точки зору, шкода здоров’ю зафіксована та має судово-медичну оцінку.

(Російський переклад)

Как в Украине правильно определить размер морального ущерба.

   Что скрывает экспертная организация и почему в суде легко опротестовать наличие морального ущерба.

  Украинское законодательство дает понятие морального ущерба, однако четко не прописывает подходы к ее определению. Ссылка на потери неимущественного характера вследствие моральных или физических страданий, или других негативных явлений является достаточно размытым и не конкретным.

Уточнение о том, что вред заключается в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, в душевных страданиях в связи с противоправным поведением относительно него самого, членов его семьи или близких родственников, с уничтожением или повреждением его имущества, в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации несколько уточняют поводы для проведения оценки.

В любом случае для специалиста, работающего в данной сфере, понятно три вещи, которые являются основанием для оценки морального вреда:
– противоправные действия другого лица;
– изменение состояния здоровья;
– выявление нравственных страданий.

С первым пунктом все понятно и эксперты государственных и частных учреждений, занимающихся определением размера морального вреда ему следуют.
Проблемы возникают именно со вторым пунктом. Согласно определению понятия с судебно-медицинской точки зрения, физическая боль или душевные страдания, если они действительно имели место, должны отразиться на состоянии здоровья пострадавшего лица.

А теперь самое интересное. В Украине определением размера морального вреда занимаются психологи. Психологом может быть лицо как с медицинским, так и с педагогическим образованием, хотя второй вариант мы встречаем гораздо чаще.  И именно данное лицо должно предоставить оценку медицинским данным, которые будут взяты за основу при определении размера морального ущерба.

Простой пример. Лицо заявляет, что в результате противоправных действий – ДТП, ему причинено моральный ущерб. При этом, обнаружили несколько синяков и человек  утверждает, что очень испугалась и не может спать. Других медицинских данных нет. Что делает психолог? Он берет за основу противоправные действия, тестирует пострадавшего и определяет, что он действительно переживает по поводу данного события и устанавливает наличие ущерба и его размер.

Что делает обвиняемая сторона? Обращается к частным судебно-медицинским экспертам, которые устанавливают, что жалобы человека на плохой сон является лишь жалобами, по поводу которых человек не обращался за медицинской помощью и не лечился. То есть, речи о причинение морального ущерба вообще нет.

Что делает суд? Отказывает в определении размера морального ущерба вообще.

Определение изменения состояния здоровья очень важно, ведь на основании этого мы вообще можем говорить о причинении морального ущерба и определять ее размер. В Украине подавляющее большинство психологов пользуется формулой Эрделевского. Данная формула одно время даже была включена в реестр методик проведения судебных экспертиз, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины, однако затем ее исключили из обязательных и сделали рекомендованной.

Формула Эрделевского выглядит следующим образом: D = d * fv * i * c * (1 – fs) * р,
где: d – размер компенсации презюмированного морального ущерба, а другие коэффициенты определяют как вину стороны и его имущественное положение, так и индивидуальные особенности подэкспертного и другие обстоятельства. Именно размер презюмированного морального ущерба указан в исходных таблицах Эрделевского, где кстати, есть вред здоровью легкой, средней и тяжкой степени. Из всей формулы только один коэффициент определяет именно психолог – это индивидуальные особенности подэкспертного.

В наш Центр частной независимой судебно-медицинской экспертизы Украины периодически обращаются представители обвиняемой стороны в делах, где определяли размер морального ущерба. И каждый раз мы имеем дело с экспертным исследованием, когда психолог выходит за пределы своей компетенции, пытаясь оценить медицинские документы или вообще их не имея. Это только облегчает работу судебно-медицинских экспертов. Как результат – по решению суда размер определенного ущерба не принимают во внимание.

Единоличная психологическая экспертиза по определению размера морального ущерба возможна только в том случае, когда с медицинской точки зрения, вред здоровью зафиксирован в медицинских документах и имеет судебно-медицинскую оценку.