Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Поранення українських моряків. Чи можливо довести факт використання Росією зброї?

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза живих осіб > Поранення українських моряків. Чи можливо довести факт використання Росією зброї?

  Більше  доби Україна перебуває в напрузі в зв’язку з подіями на Керченській протоці. Засоби масової інформації в деталях описують учасників конфлікту та їх дії, які призвели до травмування українських моряків. Навіть з’явилася інформація, що двоє з них, в зв’язку з тяжкістю стану, переправлені для лікування до Москви чи то троє перебувають на лікуванні в Керченській лікарні.

Озираючись на минулі чотири роки відкритого бойового протистояння, ми дійдемо твердження, що агресор засовував зброю, а агресор у відповідь скаже, що його там не було.

Якщо відкинути політичні складові події і запропоновані сценарії щодо двосторонньої запланованості даної акції аби вплинути на передвиборчі перегони і вцілому на вибори, то вже після вщухання конфлікту Україна буде змушена доводити світовій спільності факт травмування її моряків внаслідок застосування зброї, а це буде дуже непросто.

Транспортування поранених моряків до чужої держави чи перебування їх на тимчасово окупованій території Криму може мати на меті не лише «занепокоєння» щодо їх здоров’я, а й можливість приховання слідів застосування зброї взагалі.

З судово-медичної точки зору, вогнепальні ушкодження при використанні крупнокаліберної зброї, якщо то була установка катера чи ракети літака Су-30 можуть бути як внаслідок прямого потрапляння снаряду, так і від дії його уламків чи вторинних уламків з конструкцій судна.

І якщо пряме потрапляння таких снарядів буде несумісне з життям, то з уламками все є набагато складніше.

При проведенні незалежної судово-медичної експертизи не маючи у розпорядженні джерела травмування, неможливо робити висновки щодо його походження. Надання медичної допомоги значно нівелює прояви самого ураження. І якщо травмована людина пройде курс лікування, тривалість якого буде достатньою для початку регенарації ушкоджених тканин в ранових каналах, то при приведенні експертизи, навіть з використанням комп’ютерної томографії, вже неможливо буде ідентифікувати травмуючий об’єкт.

Саме ідентифікація травмуючого об’єкту стану каменем спотикання між сторонами конфлікту, адже при бажанні та фантазії, а ми знаємо, що Росія в цьому досягла значних успіхів,  можна стверджувати, що моряків було травмовано внаслідок власної необережності, чи навіть ушкодженням власними набоями, які здетонували при зіткненні.

Тому якнайшвидше необхідно транспортувати морків до лікувального закладу України та ретельно оглянути корабель до проведення відновлювальних робіт.

 

(російською мовою)

Ранения украинских моряков.
Возможно ли доказать факт использования Россией оружия?


  Уже более суток Украина находится в напряжении в связи с событиями на Керченском проливе. Средства массовой информации в деталях описывают участников конфликта и их действия, которые привели к травмированию украинских моряков. Даже появилась информация, что двое из них, в связи с тяжестью состояния, переправлены для лечения в Москву или же трое находяться на лечении в Керченской больнице.
Оглядываясь на прошедшие четыре года открытого боевого противостояния, мы сделаем вывод, что агрессор использовал оружие, а агрессор в ответ скажет, что его там не было.
Если отбросить политические составляющие события и предложеные сценарии по двусторонней запланированности данной акции чтобы повлиять на предвыборную гонку и в целом на выборы, то уже после утихания конфликта Украина будет вынуждена доказывать мировому сообществу факт травмирования ее моряков в результате применения оружия, а это будет очень непросто.

Транспортировка раненых моряков в чужое государство или их пребываение на временно окупированой територии Крыма, может иметь своей целью не только «беспокойствие» об их здоровьи, но и возможность сокрытия следов применения оружия вообще.
С судебно-медицинской точки зрения, повреждения при использовании крупнокалиберного оружия с установки корабля или ракеты с самолета Су-30 могут быть как вследствие прямого попадания снаряда, так и от его обломков или вторичных осколков из конструкций судна.

И если прямое попадание таких снарядов будет несовместимо с жизнью, то с обломками все намного сложнее.

При проведении независимой судебно-медицинской экспертизы не имея в распоряжении источника травмирования, невозможно делать выводы о его происхождении. Оказания медицинской помощи значительно нивелирует проявления самого поражения. И если травмированный человек пройдет курс лечения, продолжительность которого будет достаточно для начала регенарации поврежденных тканей в раневых каналах, то при приведении экспертизы, даже с использованием компьютерной томографии, уже невозможно будет идентифицировать травмирующие объекты.

Именно идентификация травмирующего объекта станет камнем преткновения между сторонами конфликта, ведь при желании и фантазии, а мы знаем, что Россия в этом достигла значительных успехов, можно утверждать, что моряки были травмированы в результате собственной неосторожности, или даже вследствие повреждения собственными снарядами, которые сдетонировали при столкновении.

Поэтому как можно быстрее необходимо транспортировать моряков в лечебное учреждение Украины и тщательно осмотреть корабль до  проведения восстановительных работ.