Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Повторна судово-медична експертиза Зайцевої. Виробнича необхідність чи привід затягнути термін розгляду справи в очікуванні дива.

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза живих осіб > Повторна судово-медична експертиза Зайцевої. Виробнича необхідність чи привід затягнути термін розгляду справи в очікуванні дива.

Поява нової інформації щодо призначення судово-медичної експертизи у відношенні Зайцевої викликає зацікавленість у пересічних громадян та посмішку у експертів.

Екскурс у минуле. З доступних засобів масової інформації нам відомо, що після ДТП водія Зайцеву в диспансері оглядав лікар нарколог Федірко, яка діагностувала наркотичну інтоксикацію опіатами. В той же час повідомили, що при першому експрес-тесті крові опіати виявлені не були, а їх виявили при дослідженні сечі. При цьому метод діагностики не вказувався.
Для внесення ясності в дане питання слід навести основні професійні відомості в даній галузі. Експрес-тест це імунохроматографічний метод, який використовує тест-смужки (аналогічний принцип при діагностиці вагітності). При зануренні смужки в об’єкт дослідження, яким може бути сеча чи кров, можемо отримати якісний (в сенсі без визначення концентрації) результат. Щодо опіатів, то кров є придатною для їх визначення протягом двох діб, а сеча протягом 2-4. Крім того слід пам’ятати, що має пройти 6-8 годин між вживанням та діагностикою опіатів в сечі.

Ось тут і з’являється перше протиріччя між результатами дослідження. Експрес тест дозволяє виявляти морфін в концентрації близько 300 нг/мл, що є досить чутливим. Інший метод дослідження, який використовують в судово-медичній галузі токсикологи – це газорідинна чи високоефективна рідинна хроматографія і при наявності сучасного обладнання – хромато-мас-спектрометрія. Дані методи є більш чутливими і дають вже кількісний результат.

Повертаючись до історії розвитку подій відзначимо, що потім було заявлено щодо виявлено в сечі Зайцевої кодеїну. Кодеїн, або 3-метилморфін, це опіат який вже давно використовують як лікарський засіб проти кашлю і який входить до складу пенталгіну, солпадеїну, нурофену, каффетину та ін. Однак не слід забувати і про наркоманію внаслідок зловживання того ж кодеїну.

Доречі, про проблеми з солпадеїном судово-медичним експертам відомо вже давно, адже ті ж експрес-тести вказують на наявність опіатів, якщо ви просто вжили таблетку від головного болю. В такому разі слід проводити дослідження вже газовохроматографічним методом для виявлення саме кодеїну.

Надалі в справі з’являється документ з Центру психічного здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров’я України, який був отриманий на запит адвокатів потерпілої сторони. Згідно якого Зайцева станом на 17.10.2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин.

Як вам вже зрозуміло, токсикологічний аналіз в даній справі мало чого вартий і тому слід орієнтуватися перш за все на результати огляду Зайцевої наркологом.

Нагадаю, що згідно інструкції « Про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» (Наказ № 1452/735 від 09.11.2015 МВС, МОЗ). Ознаками наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є: наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота); звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови; почервоніння обличчя або неприродна блідість. За наявності додають результати токсикологічного дослідження. Ці дані фіксують в Акті медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. На підставі даного акту оформлюють ВИСНОВОК, який вже не містить результати самого огляду а вказує на наявність чи відсутність даного стану.

Однак саме до Акту у сторони захисту є досить багато нарікань і вони вважають його неприпустимим доказом, а лікар-нарколог, яка проводила огляд Зайцевоїі і могла б дати роз’яснення та уточнення, зникла.

Таким чином, з огляду на наведене є зрозумілим, що нова судово-медична експертиза не зможе внести ясність в ситуацію, а призведе лише до марнування часу. Хоча саме дана тактика показала свою ефективність у справах того ж майдану чи слідчих, прокурорів та суддів, які поновили себе на посадах. Відсутність з плином часу суспільного інтересу до справи дозволяє приймати досить цікаві, з огляду на обставини справи, рішення.

(Російський переклад)
Повторная судебно-медицинская экспертиза Зайцевой. Производственная необходимость или повод затянуть срок рассмотрения дела в ожидании чуда.

Появление новой информации о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Зайцевой вызывает интерес у граждан и улыбку у экспертов.

Экскурс в прошлое. Из доступных средств массовой информации нам известно, что после ДТП водитель Зайцеву в диспансере осматривал врач нарколог Федирко, которая диагностировала наркотическую интоксикацию опиатами. В то же время сообщили, что при первом экспресс-тесте крови опиаты обнаружены не были, а их обнаружили при исследовании мочи. При этом метод диагностики не указывался.

Для внесения ясности в данный вопрос следует привести основные профессиональные сведения в данной отрасли. Экспресс-тест это иммунохроматографический метод, который использует тест-полоски (аналогичный принцип при диагностике беременности). При погружении полоски в объект исследования, которым может быть моча или кровь, можем получить качественный (в смысле без определения концентрации) результат. Касательно опиатов, кровь пригодна для их определения в течение суток, а моча в течение 2-4. Кроме того следует помнить, что должно пройти 6-8 часов между употреблением и диагностикой опиатов в моче.

Вот здесь и появляется первое противоречие между результатами исследования. Экспресс тест позволяет выявлять морфин в концентрации около 300 нг / мл, что является достаточно чувствительным. Другой метод исследования, который используют в судебно-медицинской отрасли токсикологи – это газожидкостная или высокоэффективная жидкостная хроматография и при наличии современного оборудования – хромато-масс-спектрометрия. Данные методы являются более чувствительными и дают уже количественный результат.

Возвращаясь к истории развития событий отметим, что потом было заявлено о обнаружено в моче Зайцевой кодеина. Кодеин, или 3-метилморфин, это опиат который уже давно используется как лекарственное средство против кашля, входящий в состав Пенталгина, Солпадеина, Нурофена, Каффетина и др. Однако не следует забывать и о наркомании вследствие злоупотребления того же кодеина.

Кстати, о проблемах с Солпадеином судебно-медицинским экспертам известно уже давно, ведь те же экспресс-тесты указывают на наличие опиатов, если вы просто приняли таблетку от головной боли. В таком случае следует проводить исследования уже газовохроматографичним методом для выявления именно кодеина.

В дальнейшем в деле появляется документ из Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины, который был получен на запрос адвокатов потерпевшей стороны. Согласно которому, Зайцева по состоянию на 17.10.2017 год находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ.

Как вам уже понятно, токсикологический анализ в данном деле мало чего стоит и поэтому следует ориентироваться прежде всего на результатах осмотра Зайцевой наркологом.

Напомню, что согласно инструкции «О порядке выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции» (Приказ № 1452/735 от 09.11.2015 МВД, Минздрава). Признаками наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, являются: наличие одной или нескольких признаков состояния алкогольного опьянения (кроме запаха алкоголя из полости рта); суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет; замедленность или наоборот повышенная активность или подвижность походки, речи; покраснение лица или неестественная бледность. При наличии добавляют результаты токсикологического исследования. Эти данные фиксируют в Акте медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. На основании данного акта оформляют Заключение, который уже не содержит результаты самого осмотра, а указывает на наличие или отсутствие данного опьянения.

Однако именно к Акту в стороны защиты достаточно много нареканий и они считают его недопустимым доказательством, а врач-нарколог, которая проводила осмотр Зайцевой и могла бы дать разъяснения и уточнения, исчезла.

Таким образом, учитывая приведенное понятно, что новая судебно-медицинская экспертиза не сможет внести ясность в ситуацию, а приведет лишь к потере времени. Хотя именно данная тактика показала свою эффективность в делах того же Майдана или следователей, прокуроров и судей, которые восстановили себя в должностях. Отсутствие со временем общественного интереса к делу позволяет принимать достаточно интересные, учитывая обстоятельства дела, решения.