Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Судово-медичний аналіз допиту нарколога в суді в справі Зайцевої

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза живих осіб > Судово-медичний аналіз допиту нарколога в суді в справі Зайцевої

  Несподівана поява ключового свідка в справі Зайцевої знову привернула увагу всієї країни. Виявляється що особу, яка могла внести суттєві пояснення в справі не могли знайти по причині того, що вона жодного разу не виходила з квартири, а на дзвінки не відповідала, бо “не було світла”.

Однак метою даної публікації є судово-медичний аналіз відповідей нарколога Федірко О., які вона надавала щодо стану підозрюваної Зайцевої. Інформацію щодо питань адвокатів та відповідей лікаря отримано з відкритих джерел (Pravda.com.ua).

Цитата «За словами медика, вона виявила в учасниці ДТП звужені зіниці і нестійку ходу, проте ці ознаки могли свідчити як про вживання заборонених речовин, так і про черепно-мозковій травмі».

Судово-медичний аналіз. Нестійка хода є досить поширеним неврологічним явищем і може виникати при масі патології – від неврологічних проявів при вегетосудинній дистонії чи енцефалопатії до черепно-мозкової травми. А от звужені зіниці є досить показовим симптомом вживання всихоактивної речовини. Звуження зіниць може виникати при черепно-мозковій травмі – забої головного мозку. Однак, даний симптом є одностороннім, стан особи потребує стаціонарного лікування, забій мозку визначається за результатами комп’ютерної томографії.

Цитата “Скажіть, чи опіати є наркотиком?”, – в черговий раз запитали у нарколога у суді, на що вона відповіла, що так, але попри це, продовжувала стверджувати, що Зайцева не була під наркотиками і припустила, що можливо вона приймала їх за кілька днів до аварії».

Судово-медичний аналіз. Як вже було зазначено в одній з наших публікацій стосовно даної справи, при використанні експрес тесту як методу діагностики, кров є придатною для  визначення опіатів протягом двох діб, а сеча протягом 2-4. Крім того слід пам’ятати, що має пройти 6-8 годин між вживанням та діагностикою опіатів в сечі. При використанні хромато-мас-спектрометрії аналіз побуде показовим через короткий час після їх вживання. Однак в засобах масової інформації не повідомляли, який саме опіат було виявлено, адже це може бути і  кодеїн або 3-метилморфін, що входить до складу пенталгіну, солпадеїну, нурофену, каффетину та ін. В такому разі слід проводити дослідження вже газовохроматографічним методом для виявлення саме кодеїну. Однак  в будь якому разі при вживанні опіатів за кілька днів до аварії звуження зіниць буде відсутнє.

Цитата “Я була схильна, що у неї черепно-мозгова травма, після хіміко-токсикологічної експертизи також не прийшла до висновку, що вона була у стані наркотичного сп’яніння”, – запевнила Федірко. На питання, чому вона вирішила, що у Зайцевої травма голови, лікар сказала, що бачила, що у дівчини був удар, чи то голови, чи то плеча, але при цьому на питання учасників суду додала, що крові або синців не було».

Судово-медичний аналіз. Діагностика черепно-мозкової травми передбачає не лише хиткість при ході, а іншу загальномозкову і при наявності забою мозку вогнищеву симптоматику. Крім того, діагностика травми не входить до компетенції лікаря нарколога, а потребує профільної неврологічної чи нейрохірургічної допомоги. Крім того, черепно-мозкова травма у водія виникає лише при безпосередньому контакту з деталями салону транспортного засобу. Тобто обов’язково мають бути травми на м’яких тканинах голови у вигляді синців чи забоїв.

Цитата. «На уточнююче питання, на які критерії медик покладалася, коли оглядала Зайцеву на ознаки наркотичного сп’яніння і як вона могла визначити, чи було сп’яніння чи травма голови, нарколог заявила, що “Зайцева була адекватна ситуації”, а звужені зіниці і хитку ходу не могла розцінювати, як алкогольне або наркотичне сп’яніння, оскільки “у дівчини міг бути шок”.

Судово-медичний аналіз. Якщо глибоко не вдаватися в види шоку та причини їх виникнення, то можна сказати, що в будь якому разі необхідна органічна причина для його виникнення і яку обов’язково потрібно усувати в умовах стаціонару. А дане твердження свідка схоже більше на розмову пересічної громадянки в громадському місці, аніж професійне пояснення лікаря.

Висновок. З судово-медичної точки зору неможливо пояснити наявність у Зайцевої  загальномозкової та вегетативної симптоматики черепно-мозковою травмою чи шоком, які не діагностовані належним чином та в подальшому не ліковані в медичній установі.

 

(російський переклад)

Судебно-медицинский анализ допроса нарколога в суде по делу Зайцевой

  Неожиданное появление ключевого свидетеля по делу Зайцевой снова привлекло внимание всей страны. Оказывается, лицо, которое могло внести существенные объяснения по делу не могли найти по причине того, что она ни разу не выходила из квартиры, а на звонки не отвечала, потому что “не было света”.

Однако целью данной публикации является судебно-медицинский анализ ответов нарколога Федирко О., которые она предоставляла о состоянии подозреваемого Зайцевой. Информацию относительно вопросов адвокатов и ответов врача получено из открытых источников (Pravda.com.ua).

Цитата «По словам медика, она обнаружила в участницы ДТП суженные зрачки и неустойчивую походку, однако эти признаки могли свидетельствовать как об употреблении запрещенных веществ, так и о черепно-мозговой травме».

Судебно-медицинский анализ. Неустойчивая походка является довольно распространенным неврологическим явлением и может возникать при массе патологии – от неврологических проявлений при вегетососудистой дистонии или энцефалопатии до черепно-мозговой травмы. А вот суженные зрачки достаточно показательный симптом употребления всихоактивных веществ. Сужение зрачков может возникать при черепно-мозговой травме – ушибе головного мозга. Однако, данный симптом является односторонним, лицо нуждается в стационарном лечении, ушиб мозга определяется по результатам компьютерной томографии.

Цитата “Скажите, опиаты является наркотиком?”, – в очередной раз спросили у нарколога в суде, на что она ответила, что да, но несмотря на это, продолжала утверждать, что Зайцева не была под наркотиками и предположила, что возможно она принимала их за несколько дней до аварии ».

Судебно-медицинский анализ. Как уже было отмечено в одной из наших публикаций относительно данного дела, при использовании экспресс теста как метода диагностики, кровь пригодна для определения опиатов в течение двух суток, а моча в течение 2-4. Кроме того следует помнить, что должно пройти 6-8 часов между употреблением и диагностикой опиатов в моче. При использовании хромато-масс-спектрометрии анализ побудет показательным через короткое время после их употребления. Однако в средствах массовой информации не сообщали, какой именно опиат было обнаружено, ведь это может быть и кодеин или 3-метилморфин, что входит в состав Пенталгина, Солпадеина, Нурофена, Каффетина и др. В таком случае следует проводить исследования уже газовохроматографичним методом для выявления именно кодеина. Однако в любом случае при употреблении опиатов за несколько дней до аварии сужение зрачков будет отсутствовать.

Цитата “Я была склонна, что у нее черепно-мозговая травма, после химико-токсикологической экспертизы также не пришла к выводу, что она была в состоянии наркотического опьянения”, – заверила Федирко. На вопрос, почему она решила, что у Зайцевой травма головы, врач сказала, что видела, что у девушки был удар, то ли головы, то ли плеча, но при этом на вопросы участников суда добавила, что крови или синяков не было ».

Судебно-медицинский анализ. Диагностика черепно-мозговой травмы предусматривает не только шаткость при ходьбе, а и другую общемозговую при наличии ушиба мозга и очаговую симптоматику. Кроме того, диагностика травмы не входит в компетенцию врача нарколога, а требует профильной неврологической или нейрохирургической помощиЧерепно-мозговая травма у водителя возникает только при непосредственном контакте с деталями салона транспортного средства. То есть обязательно должны быть травмы на мягких тканях головы в виде синяков или ушибов.

Цитата. «На уточняющий вопрос, на какие критерии медик полагалась, когда осматривала Зайцеву на признаки наркотического опьянения и как она могла определить, было ли опьянения или травма головы, нарколог заявила, что” Зайцева была адекватна ситуации “, а суженные зрачки и шаткую походку не могла расценивать, как алкогольное или наркотическое опьянение, поскольку “у девушки мог быть шок”.

Судебно-медицинский анализ. Если глубоко не вдаваться в виды шока и причины их возникновения, то можно сказать, что в любом случае необходима органическая причина для его возникновения и которую обязательно нужно устранять в условиях стационара. А данное утверждение свидетеля больше похоже на разговор гражданки в общественном месте, чем на профессиональное объяснение врача.

Вывод. С судебно-медицинской точки зрения невозможно объяснить наличие в Зайцевой общемозговой и вегетативной симптоматики черепно-мозговой травмой или шоком, которые не диагностированы должным образом и в отношении которых не проводилось профильное лечение в медицинском учреждении.