Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Смерть О.Бухтатого (працівника АП). Судово-медичний аналіз подій

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза трупів > Смерть О.Бухтатого (працівника АП). Судово-медичний аналіз подій

      Повідомлення щодо смерті працівника апарату президента О.Бухтатого викликало зацікавленість та пожвавлення. Президентські перегони посилюють ажіотаж навколо будь-якої події, яка хоч і опосередковано пов’язана з діючим президентом. В інші часи це навряд чи стало б надбанням громадськості, однак намагання журналістів та блогерів проаналізувати дану подію змусило мене провести судово-медичний аналіз доступної інформації щодо смерті О.Бухтатого та її можливої причини.

Відомо, що при огляді трупа на місці події та судово-медичній експертизі було виявлено перелом кісток носу, що супроводжувався зовнішньою кровотечею. Крім того, було встановлено попередній судово-медичний діагноз – хронічна ішемічна хвороба серця. За даними джерел “Української правди”, перелом кісток носа Бухтатий міг отримати, як від удару, так і від падіння. “Правоохоронці також перевірятимуть можливість застосування щодо Бухтатого клофеліну, або якоїсь іншої речовини”. На доступних фото на схилі обличчям донизу лежить чоловік, права рука якого піднята до рівня плечей, зігнута в ліктьовому суглобі таким чином, що кисть розташована біля обличчя. Ліва рука відведена ліворуч, догори та вище голови. Також відомо, що померлому було 45 років.

Поза трупа. Хронічне ішемічна хвороба серця досить поширене захворювання, яке в разі його загострення призводить до гострої чи хронічної серцевої недостатності і як наслідок цього  до смерті. Однак саме загострення притікає поступово, стадійно і потребує певного часу. На відміну від цього миттєва смерть, причиною якої є несумісна з життям травма чи неякі отруєння нервово-функціональними отрутами, призводить до смерті відразу. Це суттєво впливає на положення тіла людини після смерті. При миттєвій смерті поза є невимушеною  на відміну від смерті при ішемічній хворобі смерті, коли людина після посилення хворобливих відчуттів в ділянці серця, приймає вимушене положення.

Перелом кісток носа. Дана травма є наслідком дії тупого предмета і, зазвичай, це стороння рука. Його також можливо отримати при падінні з положення стоячи, однак лише в тому разі, коли особа перебуває в стані вираженого алкогольного сп’яніння, або під впливом інших психотропних речовин. Загострення ішемічної хвороби серця не призводить до миттєвої втрати тонусу м’язів чи свідомості і не може стати причиною травмування даної анатомічної ділянки.

Судово-медична токсикологія. Встановлення попереднього судово-медичного діагнозу хронічна ішемічна хвороба серця (ХІХС) є досить поширеним явищем в судово-медичній експертизі, адже більшість людей вже після 30 років (навіть раніше) мають прояви даного захворювання і тому при відсутності виражених проявів інших причин смерті встановлюють саме його. Однак не слід забувати, що багато нервово-функціональних отрут призводять саме до серцевої або серцево-легеневої недостатності і єдиною відмінністю між ХІХС та отруєнням є судово-токсикологічне виявлення речовини.

Фінансування за залишковим принципом. Наразі судово-медична галузь медицини для МОЗ є ланкою, про яку міністерство, яке активно реформує медицину, взагалі забуло. В багатьох європейських країнах судово-медична експертиза є складовим підрозділом поліції чи відноситься до міністерства юстиції. Склалася ситуація, що МОЗ взагалі не знає що роботи з даною галуззю. Іншою проблемою є те, що бюро СМЕ, окрім Головного бюро, є комунальною власністю і фінансуються облздравами чи з бюджету Києва за залишковим принципом. Саме тому судово-медична токсикологія в Україні перебуває в жалюгідному стані і з кожним роком ситуація стає гіршою, адже обладнання не лише зношується та ламається а й морально старішає. Більшість обласних бюро судово-медичної експертизи мають обладнання, яке дозволяє визначати лише вміст спиртів, на відміну від не експертних організацій, які мають хромато-мас-спектрометри (фармакологія, харчова промисловість, нафтопереробна галузь), що дозволяє проводити ідентифікацію речовин на молекулярному рівні. Обладнання в бюро судово-медичної експертизи можна порівнювати з ними, як лупу та електронний мікроскоп. Крім того, при направленні на токсикологічну експертизу об’єкту, експерт має зазначати хоча б групу речовин, які він бажає виявити. Не можливо проводити експертизу «всього», адже кожна група речовин при дослідженні на хроматографі, які є робочим приладом в бюро судово-медичної експертизи, потребує окремого підходу для підготовки зразка. Досліджуючи лише широковживані речовини досить легко пропустити ті, що легко маскуються за діагнозом хронічна ішемічна хвороба серця.                    

 

Російський переклад

Смерть О.Бухтатого (работника АП). Судебно-медицинский анализ событий

Сообщение о смерти работника аппарата президента О.Бухтатого вызвало интерес и оживление. Президентская гонка усиливают ажиотаж вокруг любого события, которое хотя и косвенно связано с действующим президентом. В другие времена это вряд ли стало бы достоянием общественности, однако попытки журналистов и блогеров проанализировать данное событие заставило меня провести судебно-медицинский анализ доступной информации о смерти О.Бухтатого и ее возможной причины.

Известно, что при осмотре трупа на месте происшествия и судебно-медицинской экспертизе был обнаружен перелом костей носа, сопровождавшийся наружным кровотечением. Кроме того, был установлен предварительный судебно-медицинский диагноз – хроническая ишемическая болезнь сердца. По данным источников “Украинской правды”, перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения. “Правоохранительные органы также проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или любой другой вещества”. На доступных фото на склоне лицом вниз лежит человек, правая рука которого поднята до уровня плеч, согнутая в локтевом суставе таким образом, что кисть расположена возле лица. Левая рука отведена левее, вверх и выше головы. Также известно, что умершему было 45 лет.

Поза трупа. Хроническая ишемическая болезнь сердца достаточно распространенное заболевание, которое в случае его обострения приводит к острой или хронической сердечной недостаточности и как следствие этого к смерти. Однако именно обострение притекает постепенно, стадийно и требует определенного времени. В отличие от этого мгновенная смерть, причиной которой является несовместима с жизнью травма или отравления нервно-функциональными ядами, приводит к смерти сразу. Это существенно влияет на положение тела человека после смерти. При мгновенной смерти поза является непринужденной в отличие от смерти при ишемической болезни смерти, когда человек после усиления болезненных ощущений в области сердца, принимает вынужденное положение.

Перелом костей носа. Данная травма является следствием действия тупого предмета и, как правило, это посторонняя рука. Его также можно получить при падении из положения стоя, но только в том случае, когда человек находится в состоянии выраженного алкогольного опьянения, или под воздействием других психотропных веществ. Обострение ишемической болезни сердца не приводит к мгновенной потере тонуса мышц или сознания и не может стать причиной травмирования данной анатомической области.

Судебно-медицинская токсикология. Установление предварительного судебно-медицинского диагноза хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) является довольно распространенным явлением в судебно-медицинской экспертизе, ведь большинство людей уже после 30 лет (даже раньше) имеют проявления данного заболевания и поэтому при отсутствии выраженных проявлений других причин смерти устанавливают именно его. Однако не следует забывать, что многие нервно-функциональные яды приводят именно к сердечной или сердечно-легочной недостаточности и единственным отличием между ХИБС и отравлением является судебно-токсикологическое выявление вещества.

Финансирование по остаточному принципу. Сейчас судебно-медицинская отрасль медицины для Минздрава является звеном, о котором министерство, которое активно реформирует медицину, вообще забыло. Во многих европейских странах судебно-медицинская экспертиза является составным подразделением полиции или относится к министерству юстиции. Сейчас сложилась ситуация, что Минздрав вообще не знает, что делать с этой  отраслью. Другой проблемой является то, что бюро СМЭ, кроме Главного бюро, является коммунальной собственностью и финансируются облздравами или из бюджета Киева по остаточному принципу. Именно поэтому судебно-медицинская токсикология в Украине находится в плачевном состоянии и с каждым годом ситуация становится хуже, ведь оборудование не только изнашивается и ломается, но и морально стареет. Большинство областных бюро судебно-медицинской экспертизы имеют оборудование, которое позволяет определять только содержание спиртов, в отличие от неэкспертных организаций, имеющих хромато-масс-спектрометры (фармакология, пищевая промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль), что позволяет проводить идентификацию веществ на молекулярном уровне. Оборудование в бюро судебно-медицинской экспертизы можно сравнивать с ними, как лупу и электронный микроскоп. Кроме того, при направлении на токсикологическую экспертизу объекта, эксперт должен указывать хотя бы группу веществ, которые он желает обнаружить. Невозможно проводить экспертизу «всего», ведь каждая группа веществ при исследовании на хроматографе, которые сейчас являются рабочим прибором в бюро судебно-медицинской экспертизы, требует отдельного подхода для подготовки образца. Ища только часто используемые вещества достаточно легко пропустить те, что легко маскируются за диагнозом хроническая ишемическая болезнь сердца.