Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Демонстративне самогубство чи продумане вбивство. Судово-медична експертиза різаних ран шиї.

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза трупів > Демонстративне самогубство чи продумане вбивство. Судово-медична експертиза різаних ран шиї.

І знову Україну потрясла невтішна звістка щодо смерті громадського активіста Ігоря Коцюруби.  Дивним є повідомлений спосіб спричинення cамоушкоджень – дві різані рани шиї.

В судово-медичній практиці зустрічаються випадки спричинення тілесних ушкоджень в ділянці шиї, які частіше є результатом дії сторонніх осіб і рідше  – самоушкодженням.

Навіть четвертокурснику студенту медику відомі класичні ознаки дії сторонніх осіб при спричиненні ран шиї – поодинокі, розташовані переважно на передній поверхні шиї, глибокі. Натомість, при самогубстві вони численні, розташовані на боковій поверхні шиї, паралельні, більшість з них неглибокі.

Людина має природній фізіологічний механізм захисту від суттєвого само ушкодження, який полягає в рефлекторному скороченні м’язів розгиначів, що відсмикують руку, яка тримає ніж. Ланцюг даного рефлексу, у відповідь на больовий подразник, замикається на рівні спинного мозку і посилає імпульс відразу до м’язів. Таким чином, ми не можемо власними зусиллями вплинути на даний процес активації м’язів розгиначів, адже в ньому не приймає участі кора головного мозку. Больовий імпульс також іде до кори мозку і ми відчуваємо біль.

В даній справі є дивними відомості щодо повідомлення свідка події до екстреної служби. Зазвичай, особа, яка вирішила скоїти самогубство, і обрала для цього ушкодження гострими предметами, потребує усамітнення. Винятком є випадки самоспалення чи падіння з висоти, які, з точки зору самогубці, потребують останньої заяви про себе суспільству.

Повертаючись до питань анатомії людини слід відмітити, що магістральні судини шиї – сонна артерія та яремна вена розташовані досить глибоко і поверхневих порізів недостатньо для їх ушкодження. При самогубстві людина спричинює ряд порізів, які накладаються один на іншого і тому щоразу спричинюють глибші ушкодження. Так що малоймовірно, що особа власноручно може спричинити смертельні рани шиї лише з двох спроб.

Нажаль, не маючи повної інформації щодо обставин події та судово-медичних даних, не можливо з абсолютною впевненістю визначити механізм спричинення тілесних ушкоджень Коцюрубі І. Однак прискіплива увага суспільства до даної події спонукатиме слідство уважно аналізувати та оцінювати наявні речові докази.

(російський переклад)

Демонстративное самоубийство или продуманное убийство.
Судебно-медицинская экспертиза резаных ран шеи.

   И снова Украину потрясла неутешительная новость о смерти общественного активиста Игоря Коцюрубы. Необычным является способ причинения самоповреждений – две резанные раны шеи.

В судебно-медицинской практике встречаются случаи причинения телесных повреждений в области шеи, которые чаще является результатом действия посторонних лиц и реже – самоповреждением.

Даже четверокурснику студенту медику известны классические признаки действия посторонних лиц при причинении ран шеи – единичные, расположены преимущественно на передней поверхности шеи, глубокие. Зато, при самоубийстве они многочисленные, расположены на боковой поверхности шеи, параллельные, большинство из них неглубокие.

Человек имеет природной физиологический механизм защиты от существенного повреждения, который заключается в рефлекторном сокращении мышц разгибателей, что отдергивает руку с ножем. Цепь данного рефлекса, в ответ на болевой раздражитель, замыкается на уровне спинного мозга и посылает импульс сразу к мышцам. Таким образом, мы не можем собственными усилиями повлиять на данный процесс активации мышц разгибателей, ведь в нем не участвует кора головного мозга. Болевой импульс также идет к коре мозга и мы чувствуем боль.

В данном деле являются удивительными сведения об сообщении в экстренную службу свидетеля события. Обычно, лицо, решившее совершить самоубийство, и выбравшее для этого повреждения острыми предметами, требует уединения. Исключением являются случаи самосожжения или падения с высоты, которые, с точки зрения самоубийцы, требуют последнего заявления о себе обществу.

Возвращаясь к вопросам анатомии человека следует отметить, что магистральные сосуды шеи – сонная артерия и яремная вена расположены достаточно глубоко и поверхностных порезов недостаточно для их повреждения. При самоубийстве человек наносит ряд порезов, которые накладываются друг на друга и поэтому каждый раз причиняют глубокие повреждения. Так что маловероятно, что человек собственноручно может причинить смертельные раны шеи после с двух попыток.

К сожалению, не имея полной информации относительно обстоятельств происшествия и судебно-медицинских данных, невозможно с абсолютной уверенностью определить механизм причинения телесных повреждений Коцюрубы И. Однако пристальное внимание общества к данному событию побудить следствие внимательно анализировать и оценивать имеющиеся вещественные доказательства.